Proč je mediální výchova pro vaše děti důležitá?

Proč je mediální výchova pro vaše děti důležitá?

Digitální technologie a média se staly součástí našeho každodenního života. Děti jsou čím dál více pohlceny digitálním světem, což rodičům přináší mnoho výzev a výchova se často stává náročnější. K tomu, jak důležitá je mediální výchova a jak ji implementovat do rodinného života, jsme se ptali odbornice na média, Mgr. Lenky Regrutové, PhD.

Obecně lze mediální výchovu definovat jako celoživotní proces spojený s rozvojem mediální gramotnosti. Jedná se o zvyšování znalostí, dovedností, kompetencí, schopnost analýzy, tvorby a kritického přístupu k médiím. "Pokud si přečteme tuto definici, mělo by být jasné, že důležitost mediální výchovy a rozvoje mediálních dovedností je něčím přirozeným a nezbytným i pro každodenní život. Všichni jsme totiž vystaveni působení mediálního obsahu různými způsoby a různými formami se také podílíme na tvorbě mediálních obsahů," vysvětlila Mgr. Lenka Regrutová, PhD.

Co je cílem mediální výchovy?

Hlavním cílem mediální výchovy je podpora odpovědného využívání médií ve prospěch dětí a rozvoje kritického přístupu k mediálním obsahům ve všech věkových kategoriích. "Děti a mládež jsou specifickou skupinou, která potřebuje pomoc dospělých v několika oblastech. Proto je důležité správně nastavit rodičovskou mediaci již od raného dětství, a to nejen v režimu omezení času stráveného s médii, ale také prostřednictvím společného sledování a diskuzí o médiích. To si však vyžaduje od rodičů dostatečnou úroveň mediální gramotnosti."

Mezi nejdůležitější dovednosti, které by děti měly získat v rámci mediální výchovy, patří rozvíjení kritického přístupu k médiím, schopnost přijímat a interpretovat mediální obsahy a tvořit obsah. Děti jsou vystaveny různým digitálním rizikům, jako je kyberšikana, predátorské online chování, nevhodný obsah a závislost na internetových a televizních zařízeních. Mediální výchova může pomoci dětem rozpoznat tato rizika a naučit je, jak se před nimi chránit. Zároveň mediální výchova učí děti kriticky hodnotit informace a rozlišovat mezi důvěryhodnými a nedůvěryhodnými zdroji. Kromě toho výuka mediální gramotnosti učí děti respektovat soukromí ostatních a chovat se slušně v online světě. "Současné děti jsou spojovány s pojmy jako digitální domorodci nebo digitální děti, což znamená, že se narodily v době rychlého rozvoje digitálních technologií a již od raného věku je dokážou aktivně využívat. To však neznamená, že si dokážou vybrat obsah vhodný pro svůj věk a že jsou imunní vůči nežádoucím vlivům médií. V tomto kontextu je však určitě třeba rozlišovat, o jakou věkovou kategorii dětí se jedná, a to si samozřejmě vyžaduje specifický přístup. Je tedy málo pravděpodobné, že se dítě samo naučí omezit čas strávený s médii, vypnout oblíbenou hru či rozprávku v určený čas, a rozhodnout, který obsah je pro něj prospěšný a podobně."

Jak u dětí podporovat mediální gramotnost?

"Rodiče se mohou a měli by se zapojit několika způsoby. Nestačí pouze stanovení pravidel, ale také sledování obsahu společně s dětmi a následná diskuse. Stejně jako v jiných oblastech, nestačí jenom uplatňovat principy zákazů a příkazů. V posledních letech bylo publikováno několik knih a dalších forem prevence (například různé podcasty), které rodičům pomáhají orientovat se ve světě médií a nabízejí několik tipů a rad, jak s dětmi hovořit o médiích."

Odbornice vidí nedostatek systematické mediální výchovy zejména v tom, že není dostatečně zakotvena ve školním prostředí. Většina škol ji realizuje formou přesahových témat v různých předmětech nebo prostřednictvím přednášek od odborníků. Lepší výsledky by však byly dosaženy, kdyby byla mediální výchova samostatným předmětem vedeným učiteli s potřebnými dovednostmi. Dalším nedostatkem je to, že samotní učitelé často nevědí, co mediální výchova obnáší a jak jednotlivá témata předávat žákům. Problém se často objevuje i u rodičů, kteří ne vždy vedou své děti k správným návykům. "Poměrně často lze vidět děti ve věku 2 - 3 let, jak sledují na mobilních telefonech svých rodičů krátká videa při jídle nebo nakupování a intuitivně mění obsah po krátkých sekvencích," doplnila odbornice.

Jak začít s mediální výchovou?

  • nastavte pravidla týkající se používání digitálních zařízení,

  • mluvte s dětmi o tom, jak je správně využívat,

  • ptejte se, co dělají na internetu,

  • hovořte s nimi o online bezpečnosti,

  • pomáhejte dětem vybírat vhodný obsah na internetu,

  • diskutujte o tom, který online obsah je správný a který není.

Mediální výchova je nezbytnou součástí výchovy dětí v digitální době. Díky mediální gramotnosti se děti stanou informovanými a zodpovědnými účastníky digitálního světa. Mediální výchova jim pomáhá rozvíjet dovednosti a kompetence pro bezpečné a zodpovědné používání médií a digitálních technologií. Zapojte se proto do mediální výchovy ve vaší rodině a pomozte svým dětem orientovat se v digitálním světě s jistotou a minimálním rizikem.


Košík (0)

Zatím se v košíku nic nenachází.