Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.lerni.cz

 

stanovující obchodní podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím / dodavatelem na
jedné straně a objednatelem / kupujícím na druhé straně

Čl. 1 Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou smluvními podmínkami ve smysle ust. § 273 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník v platném znění (dále jen
Obch. Z.“) závazkovo-právních vztahů uzavřených mezi společností: Lerni
s.r.o.
, https://www.hravaskolka.cz/, jako dodavatelem zboží a fyzickou a/nebo právnickou osobou jako objednatelem a jsou nedílnou součástí:

a) kupní smlouvy,

b) smlouvy o dílo nebo

c) nepojmenované smlouvy, tj taková, která není výslovně upravená jako typ smlouvy v zákonných ustanoveních, avšak smluvní strany dostatečně určí předmět svých závazků,

uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem uvedeným níže v těchto VOP.

(smluvní typy uvedené v bodě 1.1 písm. a), b), c) označené dále také jako „smlouvy“)

1.2. Hravá škôlka s.r.o, Žižkova 4D, 040 01 Košice, IČO: 47 802 278 ve smluvních vztazích vystupuje zejména na straně prodávajícího, dodavatele, zhotovitele a v těchto VOP se dále označuje jako „dodavatel“.

1.3. Druhá smluvní strana – fyzická osoba a/nebo právnická osoba ve smluvních vztazích vystupuje zejména na straně kupujícího, objednatel se ve VOP dále označuje jako
objednatel“.

1.4. Objednatel a dodavatel se pro účely těchto VOP dále společně označují jako „smluvní strany“.

1.5. Objednatel si zboží od dodavatele objednává prostřednictvím objednávky doručené dodavateli na e-shopu, e-mailem nebo telefonicky, čímž předkládá návrh smlouvy.
Objednávka musí obsahovat fakturační a dodací adresu, mobilní telefonický kontakt, přesný kód, název a množství zboží (dále jen „objednávka“).

1.6. Závazným akceptováním objednávky ze strany dodavatele je písemné nebo e-mailové potvrzení objednávky dodavatelem, z obsahu, kterého je zřejmá vůle dodavatele být vázán objednávkou (dále jen „potvrzení objednávky“). Přijetí objednávky je účinné v okamžiku, kdy je doručeno objednateli.

1.7. Uzavření smlouvy – smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem závazného potvrzení objednávky dodavatelem (dále jen „uzavření smlouvy“).

1.8. Zboží jsou movité věci nebo zásilka nebo dílo specifikované v objednávce (dále jen „zboží.“).

1.9. Místo dodání zboží je sídlo dodavatele, pokud se strany nedohodly na jiném místě dodání zboží (dále jen „místo dodání“).

1.10. Objednatel se zavazuje zabezpečit, aby objednávky, uzavírání smlouvy, dohodnutí smluvních podmínek, a i přijetí zboží jeho jménem provedla pouze oprávněná osoba; v
případě porušení tohoto závazku je objednatel povinen nahradit dodavateli škodu, která
mu tím vznikne. Za oprávněnou osobu objednatele se považuje kterýkoli
zaměstnanec/pracovník objednatele nebo osoba používající komunikační prostředky objednatele (e-mail, telefon) nebo razítko objednatele. Pro vyloučení pochybností se tyto subjekty považují za osobu oprávněnou konat ve jméně a za objednatele ve smyslu ust. § 15 nebo ust. § 16 obchodního zákoníku.

1.11.    Všechny objednávky přijaté dodavatelem jsou závazné. Objednatel může zrušit objednávku, dokud není objednateli doručené oznámení o přijetí objednávky
dodavatelem. Objednatel může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo
e-mail dodavatele uvedený v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém sídle dodavatele.

1.12. V případě, že došlo k zjevné technické chybě na straně dodavatele při uvedení ceny
zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není dodavatel povinen
dodat objednateli zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že
objednateli bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Dodavatel informuje objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle objednateli na jeho e-mailovou adresu změněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí objednatelem na e-mailovou adresu dodavatele.

1.13. Dodavatel si vyhrazuje právo stornovat objednávku zboží, pokud ho nebude schopný dodat z důvodu nedostupnosti (vyprodání zásob, stažení z nabídky apod.) nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí dodavatel nebude schopen dodat zboží v dohodnuté lhůtě nebo ceně, nebo v případě, když zabezpečení zboží by dodavateli způsobilo nepřiměřené obtíže a nepřiměřené výdaje v poměru k hodnotě objednaného zboží. Uvedené stornování objednávky, tedy odstoupení od smlouvy, je dodavatel oprávněn uplatnit pouze v případě, pokud se s objednatelem nedohodl na náhradním plnění. Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele o stornování objednávky, telefonicky nebo e-mailem. Pokud objednatel
uhradil kupní cenu nebo její část ještě před stornováním objednávky, dodavatel se zavazuje vrátit objednateli celou přijatou sumu na účet, ze kterého byla kupní cena poukázána a to do 14 dní od stornování objednávky, pokud se strany nedohodnou jinak.

Čl. 2 Prodejní ceny a platební podmínky

2.1. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za zboží řádně a včas, přičemž cena za zboží vychází z katalogových cen dodavatele, nebo ceny, která byla dohodnutá ve smlouvě. Všechny ceny v katalogu jsou platné do vydání nového katalogu a jsou včetně DPH. Také všechny ceny uvedené v e-shopu (na webovém sídle dodavatele) jsou uvedeny včetně DPH, pokud není zvlášť uvedeno jinak.

2.2. Všechny ceny jsou uváděny bez dalších nákladů a to zejména: expedičních nákladů, balení zboží, resp. jakýchkoliv zvláštních požadavků na zboží ze strany objednatele. V případě účtování ceny za doručení, balení nebo jakýchkoli jiných nákladů, tyto uvádíme zvlášť, nejpozději do vytvoření objednávky.

2.3. Pokud je objednatelem mateřská škola, základní škola a jiné státní organizace dodavatel může dodat zboží i bez úhrady kupní ceny předem, tedy "na fakturu", přičemž maximální doba splatnosti je 14 dní.

2.4. V případě, že se strany nedohodnou jinak a pokud je objednatelem soukromá fyzická nebo právnická osoba nebo jiná nestátní organizace, dodavatel dodá objednané zboží až po zaplacení celé kupní ceny a případně dalších nákladů, a to například formou dobírky nebo zaplacené ceny za zboží na předfakturu. Forma úhrady bude vždy uvedena při závazném akceptování objednávky.

2.5. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný momentem připsání peněžních prostředků na bankovní účet dodavatele.

2.6. Dodavatel zasílá faktury elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce a/nebo poštou na adresu objednatele uvedenou v objednávce.

2.7. Minimální hodnota objednávky je 270 Kč včetně DPH.

 

Čl. 3 Práva a povinnosti dodavatele a objednatele

 

3.1. Objednatel je povinen převzít objednané zboží, jinak se zavazuje uhradit veškeré náklady dodavatele, které vznikly nepřevzetím zboží a jeho doručováním zpět dodavateli.

3.2. Objednatel se zavazuje doručované zboží zkontrolovat za přítomnosti dopravce, zejména, zda je obal zboží nepoškozené.

3.3. Dodavatel se zavazuje dodat objednané zboží řádně a včas.

 

Čl. 4 Dodací podmínky

4.1. Zboží je dodáno dnem převzetí zboží objednatelem. Pokud přepravu zabezpečuje dodavatel podle objednávky objednatele, tak platí, že zboží je dodáno v době, kdy byl
odevzdaný dodavatelem na přepravu prvnímu přepravci. Objednatel potvrdí přijetí zboží dopravci zpravidla na dodacím listu, přičemž od tohoto momentu může objednatel fakticky nakládat se zbožím.

4.2. Nebezpečí škody na zboží přechází z dodavatele na objednatele převzetím
zboží objednatelem. Při přepravě zboží prostřednictvím třetí osoby – přepravce
přechází nebezpečí škody z dodavatele na objednatele v okamžiku předání zboží prvnímu přepravci k přepravě objednateli. Škoda na zboží, která vznikla po přechodu
jejího nebezpečí na objednatele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit dohodnutou kupní
cenu.

4.3. Objednávky jsou realizovány v termínu od 5 do cca 30 pracovních dnů. Doba dodání je vždy orientační. Při spolupráci s expedičními společnostmi je nutné si k dodací lhůtě připočítat 1-2 dny, které jsou uvedeny na stránkách expedičních společností.

4.4. Při možnosti výběru platby dobírkou se automaticky připočte dobírkový poplatek 27 Kč včetně DPH. Uvedený poplatek je samostatně uveden v textu objednávky.

4.5. V případě delší čekací doby z důvodu velkého zájmu nebo z důvodu zpoždění ze
strany výrobce může dojít ke zpoždění dodání objednávky. V takovém případě Vámi
objednané zboží doručíme později – dodatečně. Dodavatel bude objednatele průběžně informovat. Za zpoždění dodání objednávky se omlouváme.

4.6. V případě, že bude obal doručovaného zboží nebo zboží poškozené je objednatel povinen tato zjištění uvést do přepravního listu. Bez záznamu v přepravním listu nelze uplatnit reklamaci poškození zboží během přepravy.

 

Čl. 5 Výhrada vlastnictví


Objednatel bere na vědomí, že podle těchto VOP se smluvní strany dohodly, že vlastnické právo k dodanému zboží přechází na objednatele až po jeho úplném zaplacení. Do této
doby je výlučným vlastníkem zboží dodavatel a zboží je objednateli pouze svěřeno.
Objednatel je povinen zajistit účinnost této výhrady vlastnictví vůči třetím osobám a
výhradu vlastnictví třetím osobám vhodným způsobem oznámit. V případě
porušení této povinnosti zodpovídá objednatel dodavateli za vzniklou škodu.
Objednatel akceptuje tento způsob nabytí vlastnického práva ke zboží a současně
prohlašuje, že si je vědom všech právních důsledků týkajících se výhrady vlastnického
práva.

 

Čl. 6 Odpovědnost za vady a reklamační řád

6.1. Dodavatel prohlašuje, že zboží bude:

a) použitelné na účel dohodnutý ve smlouvě a na účel, který je pro zboží obvyklý,

b) nové a zachová si vlastnosti dohodnuté ve smlouvě a vlastnosti obvyklé s přihlédnutím k jeho užívání.

6.2. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na dodané zboží v trvání 24 měsíců od data převzetí zboží. Záruční lhůta se vztahuje na skryté vady zboží.

6.3. Objednatel je povinen písemně oznámit dodavateli skryté vady zboží do 24 hodin po zjištění této vady na zboží.

6.4. Záruční reklamace je taková reklamace, u které je zjevné, že k poškození nedošlo nesprávným a neúměrným zacházením, čímž se rozumí: použití výrobku pro jiné účely,
než je určený, působením nadměrné síly na výrobek, nesprávnou montáží, nesprávnou manipulací s výrobkem.

6.5. Případné zjištěné kvantitativní nedostatky dodaného zboží je objednatel povinen písemně oznámit dodavateli neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů od dodání zboží. V opačném případě má právo jen na reklamaci skrytých vad zboží.

6.6. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobků ani na škody způsobené nesprávným používáním či montáží.

6.7. Pro uplatnění reklamace je zákazník povinen doručit objednateli osobně, písemně nebo elektronickou poštou písemnou reklamaci, která musí obsahovat následující informace:

• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),

• předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá (název a kód výrobku, datum zakoupení zboží, číslo faktury nebo dodacího listu, popis reklamované vady s podrobným popisem, případně zasláním fotografie zobrazující vadu),

• komu je reklamace adresována,

• datum podání reklamace,

• podpis objednatele nebo podpis oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

6.8. Na základě tohoto písemného oznámení se s Vámi spojí odborný pracovník naší firmy a dohodne se s Vámi na dalším postupu. Dodavatel může kdykoli objednatele vyzvat k předložení fotodokumentace reklamovaného zboží.

6.9. Reklamované nebo vrácené zboží nelze zasílat dodavateli na dobírku. pokud dodavatel na to nedá objednateli písemný souhlas.

6.10. Postup při vyřizování reklamace je uveden v Reklamačním řádu, který je dostupný na webovém sídle dodavatele, zde: https://www.lerni.cz/reklamacni-rad/

 

 

Čl. 7 Bezpečnost a ochrana informací

Dodavatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s platnými předpisy, zejména ve smyslu nařízení EU - GDPR a ve smyslu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů. Podrobné informace o osobních údajích, jejich zpracování, ochraně a o Vašich právech naleznete na webovém sídle dodavatele, zde: https://www.lhravaskolka.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 

 

 

Čl. 8 Informace o možnosti spotřebitele obrátit se na subjekt alternativního řešení sporů

8.1 Vážený zákazníku, jako spotřebitel máte právo obrátit se na nás (jako dodavatele) s
žádostí o nápravu, pokud nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci nebo pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva.

8.2 V případě, že na Vaši výše uvedenou žádost o nápravu odpovíme zamítavě nebo na ni neodpovíme do 30 dnů ode dne jejího odeslání, máte právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektům alternativního řešení sporů.

8.3 Výklad pojmů pro účely tohoto článku obchodních podmínek a pro účely alternativního řešení sporů:

 1. spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání,
 2. prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti nebo povolání, nebo osoba jednající jejím jménem nebo na její účet,
 3. alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů podle Zákona, jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi stranami sporu,
 4. stranami sporu jsou spotřebitel, který podal návrh na zahájení alternativního řešení sporu, a prodávající, proti kterému návrh směřuje,
 5. orgánem alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce,
 6. subjektem alternativního řešení sporů je orgán alternativního řešení sporů
  uvedený výše a dále oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeného Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (jedná se o právnickou osobu založenou nebo zřízenou na ochranu spotřebitele, komoru zřízenou zákonem nebo zájmové sdružení). Aktuální seznam subjektů alternativního řešení sporů je možné najít na stránce Ministerstva hospodářství SR– http://www.mhsr.sk/ .

8.4 Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

8.5 Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen "návrh") subjektu alternativního řešení sporů, jestliže prodávající na žádost podle odstavce 8.4 odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

8.6 Návrh podává spotřebitel příslušnému subjektu alternativního řešení sporů; možnost obrátit se na soud tím není dotčena.

8.7 Pokud je na alternativní řešení sporu příslušné více subjektů alternativního řešení sporů, právo volby, kterému z nich podá návrh, má spotřebitel. Na ustanovení smlouvy, které
zavazuje spotřebitele podat návrh na předem určený subjekt alternativního řešení sporů, se nepřihlíží.

8.8 Návrh musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení spotřebitele, adresu pro doručování, elektronickou adresu a telefonický kontakt, pokud je má,
 2. přesné označení prodávajícího,
 3. úplný a srozumitelný popis rozhodujících skutečností,
 4. označení, čeho se spotřebitel domáhá,
 5. datum, kdy se spotřebitel obrátil na prodávajícího s žádostí o nápravu a
  informaci, že pokus o vyřešení sporu přímo s prodávajícím byl bezvýsledný,
 6. vyhlášení o tom, že ve věci nebyl zaslán stejný návrh jinému subjektu
  alternativního řešení sporů, nerozhodl ve věci soud nebo rozhodčí soud, ve
  věci nebyla uzavřena dohoda o mediaci ani nebylo ve věci ukončeno alternativní řešení sporu způsobem podle § 20 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů

8.9 K návrhu spotřebitel přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu.

8.10 Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do zápisnice.
Na podání návrhu může spotřebitel využít formulář, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k zákonu č. 391/2015 a který je dostupný i na webovém sídle Ministerstva hospodářství SR a každého subjektu alternativního řešení sporů.

8.11 Bližší informace o alternativním řešení sporů jsou uvedeny v zákoně č. 391/2015 Z. z.
o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.
Bližší informace je také možné získat na kterémkoliv inspektorátu SOI nebo u subjektů alternativního řešení sporů zapsaných v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeného Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky.

8.12 Platforma alternativního řešení sporů, prostřednictvím které může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu je dostupná na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

8.13 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Slovenská obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu kromě jiného dohled nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

 Čl.9 Zvláštní ustanovení


9.1. Vztahy neupravené těmito VOP se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, a to v 
případě, pokud jsou objednatelé podnikatelé, obchodní společnosti, státní instituce, příspěvkové organizace, nestátní organizace, jejichž zřizovatelem jsou státní instituce.

9.2. V případě, že je objednatelem fyzická osoba, která pojímá ochranu spotřebitele, právní vztahy s dodavatelem se řídí těmito VOP a právní vztahy neupravené těmito VOP nebo ustanovení, která jsou v rozporu s občanským zákoníkem, se budou řídit výlučně občanským zákoníkem a platnými a účinnými zákony na ochranu spotřebitele, zejména zákonem č. 250/2007 Z.z.  o ochraně spotřebitele a zákonem č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího. 

9.3. Katalog není cenová nabídka slouží pouze jako propagační materiál dodavatele.

 

Čl.10 Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto VOP jsou platné ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce dodavatele pokud v nich není stanoveno jinak.

10.2. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto VOP.

10.3. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

10.4. Doručování: Objednávka, potvrzení objednávky nebo jiné písemnosti podle těchto
VOP se považují za doručené druhé smluvní straně:

a) při použití e-mailu v den odeslání, pokud se zpráva nevrátila jako nedoručená;

b) při osobním odevzdání momentem převzetí nebo odmítnutí převzít zásilku;

c) při zaslání poštou nebo kurýrní službou na adresu uvedenou v příslušném registru nebo na poslední známou adresu, dnem, kdy je adresátem převzata nebo kdy je doručovatelem odesílateli vrácena jako nevyžádaná v odběrné (úložné) lhůtě nebo s poznámkou adresát neznámý, adresát nezastižen nebo s jinou poznámkou podobného významu.

10.5. Zasláním objednávky objednatele, objednatel přistupuje k těmto VOP dodavatele
a jsou pro objednatele závazná dnem potvrzení objednávky dodavatele. V případě, že dojde k rozporu mezi objednávkou a těmito VOP dodavatele, má přednost to, co bylo písemně dohodnuto v objednávce.

10.6. Dodavatel si vyhrazuje možnost zavedení technických a barevných odchylek výrobků. Dodané výrobky a fotografie v katalogu se proto mohou lišit.

10.7. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby tisku.

 

Čl.11 POUČENÍ O PRÁVU SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ

Vážení zákazníci,

ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Společnost Hravá škôlka s.r.o. Vám nad rámec zákona umožňuje odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 30 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 30 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným vyhlášením zaslaným na adresu našeho sídla uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu. Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na tomto odkazu: formulář pro odstoupení od smlouvy

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud nám zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste nám uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy a současně vrácené zboží, tak jak je uvedeno níže. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží na adresu našeho sídla uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží podle toho, co nastane dříve.

Zboží zašlete nebo jej přineste na adresu našeho sídla uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete před uplynutím 14denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy.

Zodpovídáte za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným
způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Stejně zodpovídáte za porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví.

 

Lerni s.r.o.

 

Košík (0)

Zatím se v košíku nic nenachází.