Oboznámení o zpracovávání osobních údajů ve spoločnosti Lerni s.r.o.

pro smluvní partnery / návštevníky web stránky

užívatele e-shopu/ zájemce o newsletter

 

Za účelem spolupráce s Vaší společností a osobami jednajícími jejím jménem, resp. spolupráce přímo s Vámi
jako fyzickou osobou nepodnikatelem, společnost (dále jen „Provozovatel“) zpracovává osobní údaje fyzických osob. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje podle ustanovení
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES
(všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení") a podle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "Zákon").

V zájmu splnění zákonných povinností Vám Provozovatel poskytuje následující informace:

  1. Totožnost a kontaktní údaje provozovatele – Lerni s.r.o. so sídlem Krompašská 96, 040 11 Košice, IČO: 47 802 278, e-mail: info@hravaskolka.cz, telefonický kontakt: 730 701 500, webové sídlo: https://www.hravaskolka.cz/
   1. Účely zpracování, na které jsou osobní údaje určeny, jako i právní základ zpracování:
    1. Právní základ: Plnění smlouvy nebo vykonání opatření přijatých před uzavřením smlouvy vykonaných na Vaši žádost, včetně dodávání zboží prostřednictvím e-shopu. Účel: realizace smluvního závazku
     včetně související obchodní a finanční komunikace;
    2. Právní základ: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele;

   Účel: vymáhání dlužných částek za dodané zboží, služby nebo jiných pohledávek Provozovatele;

    1. Právní základ: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele;

    Účel: zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti naší web stránky pro uživatele a vedení
    statistiky; týká se případů, kdy navštívíte naše webové sídlo: https://www.hravaskolka.cz/;

    1. d) Právní základ: Souhlas dotčené osoby pro zasílání novinek (newsletter). Souhlas nám udělíte dobrovolným vložením Vaší e-mailové adresy, na kterou máte zájem o zasílání novinek a nabídek od naší společnosti. Účel: zasílání novinek, propagování Provozovatele, jeho aktivit a služeb;
     1. Zpracované osobní údaje – na základě výše uvedeného zpracováváme následující osobní údaje:
      1. Vaše identifikační a kontaktní údaje – jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště,
      2. údaje o službách, o které máte zájem nebo které poskytujete,
      3. údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky nebo jinak),
      4. platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.) pokud došlo k plnění za
       služby,
      5. v případě navštívení našeho webového sídla – IP adresa, webové logy, cookies,
      6. v případě provozu newsletteru – jméno, e-mail, telefon.
        1. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů – Vaše osobní údaje poskytujeme
         v odůvodněných případech a pouze v nevyhnutném rozsahu těmto kategoriím příjemců: 
        1. našim smluvním partnerům, se kterými spolupracujeme při realizaci smluvního vztahu s Vámi, např. dodavatelem informačních technologií, poskytovatelem outsource-ingových služeb, poskytovatelem webhostingových služeb, doručovatelem zboží, zásilkovým společnostem např. /DHL Express (Slovakia), spol. s r.o./a Slovenské poště, a.s.;
        2. v případě smluvních partnerů poskytování údajů, pokud to ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné na ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudem, Policii SR apod.).
          1. Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci – neprovádíme.
           1. Doba uchovávání osobních údajů – Závisí od určeného účelu zpracování. V případě údajů o smluvní spolupráci je to maximálně 5 let od ukončení spolupráce, pokud neprobíhá soudní či administrativní
            řízení, ve kterém je potřebné použít důkazy obsahující Vaše osobní údaje. V případě využití kontaktního formuláře na web stránce maximálně 1 rok od zaslání poptávky. Při zpracovávání údajů na provoz newsletteru pouze po dobu trvání Vašeho souhlasu.
            1. Existence práv uplatňovaných vůči provozovateli – jako dotknutá osoba máte práva, které můžete dle svého uvážení uplatňovat vůči nám, jako Provozovateli. Jedná se o tato práva:
            • Právo na přístup – můžete Provozovatele požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás
             zpracováváme.   Provozovatel poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
            • Právo na opravu – můžete Provozovatele požádat o opravu nepřesných nebo neúplných
             osobních údajů, které o Vás zpracováváme
            • Právo na výmaz – můžete Provozovatele požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
           1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracované;
           2. odvolali jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný
            další právní důvod pro jejich zpracování;
           3. vznesli jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takové jejich zpracování nebo jste vznesli námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
           4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
           5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie
            nebo členského státu, která se na Provozovatele vztahuje;
           6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
          • Právo na omezení zpracování – můžete Provozovatele požádat, aby omezil zpracování Vašich
           osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
           1. Popřeli jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit;
           2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
           3. Provozovatel už osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete na určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
           4. Vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení,
            dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Provozovatele převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
            • Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných Nařízením máte právo získat osobní
             údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytli Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotknutá práva a svobody jiných osob.
            • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založené na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, na který jste dali souhlas, kdykoliv odvolat.
            • Právo vznést námitku – můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních
             údajů u Provozovatele na účely přímého marketingu vykonaného na základě oprávněného zájmu Provozovatele.
            • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky.
            1. Povinnost nebo možnost poskytnout osobní údaje – Pro zasílání novinek a reklamy máte možnost
             projevit Váš souhlas. Nemáte povinnost nám takový souhlas poskytnout. Pokud se rozhodnete s námi spolupracovat, komunikovat nebo navštívíte naše webové sídlo, tehdy je už potřebné, abyste nám poskytli osobní údaje v nezbytném rozsahu. V opačném případě nebude možné realizovat s Vámi komunikaci, poskytovat Vám služby, resp. Vám nebude umožněno plnohodnotně prohlížet webové stránky. Uvedené neplatí pro zpracování souborů cookies, které můžete v nastavení Vašeho prohlížeče změnit tak, že
             nebudeme tyto údaje o Vás zpracovávat.
             1. Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování – Při zpracovávání osobních údajů pro výše stanovené účely nevykonáváme automatizované rozhodování ani profilování.
              1. Jiné aspekty ochrany osobních údajů – v případě Vašich dalších otázek týkající se zpracování
               osobních údajů v podmínkách naší společnosti nás neváhejte kontaktovat zasláním zprávy na www.hravaskolka.cz nebo telefonicky na tel. čísle: 730 701 500.

               

              Košík (0)

              Zatím se v košíku nic nenachází.